شبدر. نباتي است جنس ينجه . (از آنندراج ). گياهي است که اسپست نيز گويند. (ناظم الاطباء). گياهي است از تيره پروانه داران که يکساله يا دوساله است و برخي گونه هاي پايا نيز دارد. و برخي مرکب از سه برگچه است . گلهايش سفيد يا قرمز و يا صورتي رنگند و برخي گونه ها نيز داراي گلهاي ارغوانيندو به ندرت داراي گل زرد ميباشند. گل آذينش خوشه کروي است . در حدود 150 گونه از گياه شناخته شده که همه مصرف علوفه دارند و جزو گياهان مرغوب مرتع ميباشند. رطبه . برسيم . برسيم احمر. فصفصه . شبدر چمني . شبدر گل قرمز. حندقوفي . ذوئلاث الوان . ذوخمسة الوان . طريفلن .
-شبدر چمني ; نوعي است از انواع شبدر.
-شبدر صحرايي ; گونه اي شبدر که داراي برگهاي ريز کوچک است ودر کنار نهرها و مزارع ميرويد. رجل الارنب . ارنبي .
-شبدر عطري ; نام گياه ناخنک است .
-شبدر گل قرمز ; نوعي از گياه شبدر است .
-شبدر معطر ; قرنبوش (با ناخنک يا شبدر عطري اشتباه نشود).
-شبدر وحشي ; گونه اي شبدر که شباهتي کامل به شنبليله داردو جزو شبدرهاي خودروي يکساله است و برگهاي تازه آن را جزو سبزيهاي خوراکي ميخورند. حندقوقي بري . ذرق. ديواسپست . انده قوقو.
-شبدر ترشک ; گياهي است از تيره شبدر ترشکها که برگهايي مانند شبدر داراي سه برگچه دارد و رنگ برگچه هايش در ابتداي جوانه زدن ارغواني است . اين گياه داراي ويتامين «C» فراوان است از اين جهت داراي اثر ضد اسکوربوت قوي ميباشد. و چون طعم ترش مطبوعي دارد جزو سبزيهاي خوراکي مصرف ميشود. در آب و هواي معتدل خشک ميرويد و در ايران نيز در اکثر نقاط به فراواني در کنار نهرهاروييده ميشود. حماض . حميضه . سلق بري . خمضيض . از اين گياه اسيد اگزاليک نيز استخراج ميشود. در برخي از کتب اين گياه را به نام ترشک ذکر کرده اند ولي با ترشک معمولي (xemuR) نبايد اشتباه شود. 

+ نوشته شده در  2009/7/13ساعت 11 AM  توسط   |